Komisia masters SPF (ďalej len komisia masters) sa zriadila ako ad hoc komisia podľa článku 54 Stanov SPF. Štatút komisie bol vypracovaný pomerne k požiadavkám určeným článku 53, ods. 8 Stanov SPF a schválila ho podľa článku 6, ods. 3, písm. e) Rada SPF.

Poslaním komisie masters pre plavecké športy je podpora, propagácia a rozvoj plaveckých športov na Slovensku v rámci kategórie masters. Plavecké športy masters pokrývajú oblasť bazénového plávania, diaľkového plávania, synchronizovaného plávania, vodného póla a zimného plávania.

Komisia masters sa primárne orientuje na podporu a propagáciu aktívneho prístupu k plaveckým športom, zdravého životného štýlu a personalizovanej výživy, ako aj budovanie komunity masters, čo však nezužuje jej činnosť iba na túto oblasť. Združuje plavecké kluby SPF, ktoré majú zástupcov plaveckých športov masters, na dobrovoľnej báze.

Komisia masters je poradný orgán prezidenta SPF a skladá sa zo zástupcov jednotlivých plaveckých športov, v ktorých má Slovenská plavecká federácia registrovaných zástupcov.

Členstvo v Komisii masters je dobrovoľné a bez nároku na honorár.

image/svg+xml